Ostatnio publikowane

Regulamin

Regulamin świadczenia usług monitorowania publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w usłudze RaportySpolek.pl - typu pre-paid

§ 1. Wstęp

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług monitorowania publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferowanych pod marką RaportySpolek.pl.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy, publikowany na stronie www.RaportySpolek.pl
 2. Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na zakupie i opłaceniu usługi nazwanej pakietem o nominałach podanych w Cenniku.
 3. Dostawca Usług – POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie 02-197 przy ul. Na Skraju 68, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470 w Warszawie, NIP 118-00-31-958.
 4. RaportySpolek.pl - aplikacja dostępna pod adresem http://RaportySpolek.pl umożliwiająca Użytkownikom m.in. monitorowanie publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS, informacje na temat stanu Usług oraz samoobsługę w zakresie zarządzania Usługą,
 5. Pakiet usług – oznacza górną ilość monitorowanych informacji udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z oferowanymi przedziałami.
 6. Pakiet SMS – oznacza określoną ilość SMS umożliwiających dostarczenie informacji udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z oferowanymi przedziałami,
 7. Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany jest w Cenniku. W przypadku kolejnych doładowań Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia upłynięcia ostatniego Okresu Ważności,
 8. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy,
 9. Umowa - umowa o świadczenie usług monitorowania publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferowanych pod marką RaportySpolek.pl, na podstawie której Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże Regulaminie,
 10. Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na monitorowaniu publikacji raportów giełdowych dokonywanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 11. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług RaportySpolek.pl,
 12. Wartość Konta - określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług RaportySpolek.pl,
 13. Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi.
 14. ESPI - Elektroniczny System Przekazu Informacji nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 15. EBI - Elektroniczna Baza Informacji nadzorowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług

 1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który złoży Zamówienie i wykona Doładowanie Konta.
 2. Zamówienie Usług skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji RaportySpolek.pl w celu konfiguracji Usług zgodnie z wyborem Użytkownika.
 3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej www.RaportySpolek.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

 1. Dostawca Usług może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Dostawca Usług ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Dostawca Usług poniesie szkodę.
 3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje po upływie Okresu Ważności.
 4. Niewykorzystana w momencie upływu Okresu Ważności Wartość Konta nie podlega zwrotowi.

§ 5. Zakres Usług

 1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.RaportySpolek.pl, w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest udostępnienie możliwości monitorowania publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez Użytkownika przy użyciu aplikacji web RaportySpolek.pl
 2. Dostawca Usług może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.

§ 6. Opłaty za świadczenie Usług

 1. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 2. O podwyższeniu cen za Usługi Dostawca Usług powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie www.RaportySpolek.pl.
 3. Użytkownik uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta.
 4. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
 5. Użytkownik może korzystać z Usług do momentu wyczerpania Wartości Konta, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności.
 6. W momencie wyczerpania Wartości Konta lub upłynięcia Okresu Ważności następuje zawieszenie świadczenia płatnych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
 7. Po upływie Okresu Ważności Użytkownik zachowuje:
  1. dostęp do aplikacji RaportySpolek.pl,
  2. do dyspozycji konto Użytkownika,
  3. możliwość korzystania z udostępnionych przez Dostawcę usług darmowych,
  4. możliwość Doładowania Konta i przedłużenia Okresu Ważności.
 8. Dostawca Usług dopuszcza zakończenie realizacji wybranych usług wymagających dodatkowych opłat (np. pakiety SMS) w okresie Ważności Konta.
 9. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
 10. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas Doładowywania Konta.

§ 7. Zobowiązania Dostawcy

 1. Dostawca Usług nie prowadzi informacji o adresach e-mail Użytkowników usług RaportySpolek.pl.
 2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do raportów spółek publikowanych z pominięciem systemów ESPI i/lub EBI.
 3. Dostawca Usług stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie www.RaportySpolek.pl.
 4. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem , obowiązującym prawem polskim oraz Kodeksem Cywilnym.
 5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Dostawcę Usług Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej.
 6. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług trwającej dłużej niż 12 godzin, jednakże za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniego miesięcznego wykorzystania wpłaconej przez Użytkownika kwoty na poczet danej usługi za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia reklamacji lub w przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi krócej niż 3 miesiące za faktyczny okres korzystania. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionej przez Użytkownika reklamacji w terminie do 30 dni od uznania reklamacji.
 7. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:
  1. niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  2. niewłaściwego funkcjonowania ESPI I/lub EBI lub zmian w tych systemach dokonanych przez ich administratorów bez właściwego poinformowania korzystających z treści tam publikowanych,
  3. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość wykonywanych przez Dostawcę Usług,
  4. korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
  5. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
  6. działania siły wyższej.

§ 8. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usług lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowości w uiszczaniu należności z tytułu świadczenia tych Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. login (adres e-mail) Użytkownika lub inne dane określające Usługi,
  5. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Użytkownik żąda ich wypłaty,
  6. sposób ewentualnego zwrotu należności, tj. zwiększenie Wartości Konta lub zaliczenie na poczet przyszłych należności lub zwrot na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy,
  7. podpis użytkownika - w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt. a)-d),f)-g), Dostawca Usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona pisemnie, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres [email protected].
 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Dostawca usług jest zobowiązany w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do potwierdzenie jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy Usług rozpatrującej reklamację.
 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
 7. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 8. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uznana.
 9. Dostawca Usług udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Dostawcę Usług odpowiedzi na reklamację w sposób określony przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wskaże numeru konta bankowego, kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Wartości Konta lub zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Użytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
 11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

§ 10. Obsługa serwisowa

 1. Obsługa serwisowa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub poprzez stronę www.RaportySpolek.pl.
 2. Jeżeli wykonanie usługi serwisowej wiąże się z kosztami, są one każdorazowo określane w Cenniku.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Usług nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy Usług.
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.RaportySpolek.pl.

Dla kogo przeznaczona jest wersja BIZNES aplikacji RaportySpolek.pl?

RaportySpolek.pl BIZNES to aplikacja kierowana do Użytkowników korporacyjnych oraz Firm.

Wersja BIZNES pozwala na korzystanie z pełnej funkcjonalności z możliwością tworzenia wielu profili Użytkowników (np. dla pracowników firmy).

Nowych Użytkowników w wersji BIZNES dodaje się z poziomu panela administracyjnego utworzonego konta w aplikacji RaportySpolek.pl. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta wersji BIZNES uzyskuje prawa administrowania profilem.

Pierwsze logowanie w wersji BIZNES wymaga podania niezbędnych danych firmy, dokonania wyboru abonamentu oraz opłaty za usługę (płatność online). Z poziomu panela administracyjnego BIZNES możliwe jest dodanie kolejnych Użytkowników - wystarczy wprowadzić adresy e-mail osób, które będą korzystały z aplikacji. Po dodaniu Użytkowników zostanie do nich wysłany e-mail potwierdzający.

Wersja RaportySpolek.pl BIZNES pozwala na budowanie własnego portfela spółek, których raporty publikowane w systemach giełdowych chciałby monitorować Użytkownik otrzymując wiadomość e-mail lub SMS (w przypadku wykupienia przez firmę pakietu SMS). Użytkownik (pracownik dodany do konta BIZNES) w pełni administruje własnym portfelem monitorowania raportów Spółek.

RaportySpolek.pl w wersji BIZNES to usługa płatna (abonament miesięczny z możliwością przedłużania okresu użytkowania o 1, 2, 3, 6, 9, 12 miesięcy). Koszt abonamentu znajduje się w zakładce CENNIK (dolna nawigacja strony).

Do otrzymywanych powiadomień w wersji BIZNES nie są dołączane komercyjne treści reklamowe. Otrzymywane powiadomienia o publikacji raportu przez Spółki wybrane przez użytkownika zawierają pełną treść przekazywaną przez emitenta oraz link kierujący do raportu.

Sprawdź jak na bieżąco monitorować treści raportów publikowanych przez Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych!

RaportySpolek.pl to narzędzie stworzone dla wszystkich interesariuszy rynku kapitałowego.

Aplikacja pozwala na bieżące monitorowanie treści raportów Spółek notowanych na GPW (baza ESPI / EBI) zgodnie z portfelem stworzonym indywidualnie przez użytkownika.

Wystarczy abyś:

 • utworzył własny profil dokonując rejestracji,
 • wybrał wersję usługi (STANDARD, STARTER SMS)
 • wybrał Spółki, których treści raportów giełdowych chcesz otrzymywać mailem niezwłocznie po ich publikacji,

Do rejestracji wystarczy posiadanie adresu e-mail - hasło otrzymasz na podany adres.

Już teraz możesz zbudować własny portfel Spółek, których raporty publikowane w systemach giełdowych chciałbyś monitorować.

Natychmiast po opublikowaniu raportu przez wybrane przez Ciebie Spółki otrzymasz powiadomienie e-mail lub SMS (w przypadku wykupienia pakietu SMS).

Użytkownik w pełni administruje własnym, nieograniczonym portfelem aby monitorować Raporty Spółek.

Potwierdź swój wybór